ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์และ mobile application ของ CP Surprise บริการข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ และบริการอื่นๆ เพื่อผลิตภัณฑ์/บริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ") ในการใช้บริการเว็บไซต์และ mobile application ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ บริการของบริษัทมีความหลากหลาย ในบางครั้งจึงอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริการนั้นๆ (รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องอายุของผู้ใช้บริการ) โดยบริษัทจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทหากท่านใช้บริการนั้น

ทั้งนี้ ในการใช้บริการ โปรดกดปุ่ม "ตกลง" หลังจากท่านกดปุ่มตกลง "ให้ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้" หากท่านผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์และ mobile application นี้ในทันที

1. เงื่อนไขการให้บริการ


บริษัท จัดให้มีเว็บไซต์และ mobile application นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ ซึ่งข้อมูลที่แสดงไว้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาการใช้บริการของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการเผยแพร่ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


บริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และ mobile application นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ บทความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง โดยบริษัทมีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์และ mobile application เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น

3. ข้อสงวน


ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์และ mobile application นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆที่แสดงไว้ในเว็บไซต์และ mobile application นี้ยังคงเป็นของผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่า บริษัทจะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความแสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ โปรดศึกษาได้จาก Privacy Policy หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

5. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และ mobile application


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ mobile application อื่น : การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ mobile application อื่น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์และ mobile application นั้นๆ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆที่แสดงบนเว็บไซต์และ mobile application อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัท หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ mobile application ดังกล่าว

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และ mobile application บริษัท : กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัทได้ โดยแจ้งความประสงค์มาที่บริษัท แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์และ mobile application นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์และ mobile application อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์และ mobile application ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์และ mobile application ของบริษัท หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และ mobile application เหล่านั้น

6. สิทธิในการเข้าถึง


บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์และ mobile application หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์และ mobile application นี้ ในเวลาใดๆ รวมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์และ mobile application นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

7. ข้อยกเว้นความรับผิด


บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์และ mobile application นี้หรือเว็บไซต์และ mobile application ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และ mobile application นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และ mobile application หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์และ mobile application  หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์และ mobile application  หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

8. การชดใช้ค่าเสียหาย


กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์และ mobile application ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือไม่

9. ข้อสงวนสิทธิในการดำเนินการเว็บไซต์และ mobile application


บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และ mobile application นี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ และโดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอก กรณีมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเว็บไซต์และ mobile application  ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว และบริษัทสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์และ mobile application ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ


การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย หากศาลในบางประเทศจะไม่บังคับใช้กฎหมายประเทศไทยกับข้อพิพาทบางประเภท และท่านอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้น ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยถูกละเว้นจากการใช้บังคับ ก็จะบังคับใช้กฎหมายในประเทศของท่านกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น ถือว่าท่านยอมรับว่ากฎหมายของประเทศไทย (โดยไม่รวมถึงกฎเกณฑ์การเลือกใช้กฎหมายของประเทศไทย) จะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการ ในลักษณะเดียวกัน หากศาลในประเทศของท่านไม่อนุญาตให้ท่านยินยอมให้ใช้อำนาจศาลและสถานที่พิจารณาของศาลในประเทศไทย เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาในท้องถิ่นของท่านจะถูกใช้บังคับกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ มิฉะนั้น การเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นการเฉพาะในศาลประเทศไทย และท่านกับบริษัทยินยอมให้ใช้อำนาจศาลตามหลักบุคคลในศาลดังกล่าว


หมายเหตุ  Apple Inc. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมและการให้รางวัล